Independent Federation of Chinese Students and Scholars

From SourceWatch
Jump to navigation Jump to search

Independent Federation of Chinese Students and Scholars (IFCSS) "was founded on August 1st of 1989 when over 1000 Chinese student representatives from more than 200 major US universities held their First Congress of Chinese Students and Scholars in USA at the University of Illinois at Chicago. The mission of IFCSS was to promote democracy in China and to protect the interests of the Chinese students and scholars studying in the United States, as a response to the June 4th event in 1989." [1]

People

First Term 1989.8 ~ 1990.8

President: Yong-chuan Liu Vice President: Lianchao Han HD Office: Qiang Xiao (Assistant to the President), Yadong Liu (Executive Director), Heping Shi (Deputy Executive Director)

Supervisory Committee: Jielin Dong, Ying Chen, Yuenan Peng, Baoping He, Guyang Huang

Board of Directors: 1) Princeton by Da Li Yang, 2) Columbia by Li Xin Yang, 3) UC Berkeley by Jian Li Yang, 4) Peng Meng, 5) Yi Qi Wang, 6) Yang Jiang, 7) Zhang Fu Shi, 8) Da Wen Zhou, 9) Yong Li, 10) Weng Ming Qui, 11) University of Washington by Hong Geng Chen, 12) Jing Ping Jiang, 13) Ya Qin Zhang, 14) University of Utah by Wei Zhang, 15) Harvard by Zhe Xi Lou, 16) University of Chicago by Xiao Yong Cai

Coordinator: Yaqin Zhang (89.8 ~ 89.12), Shen Hu (90.1 ~ 90.8)

Note: council for the first term consists of university groups

Working Committees: Congressional Lobby: Haiqing Zhao Government Relations: Yuangeng Huang Washington March: Ben Tang Research Committee: Hao Jia Radio Committee: Xingyu Chen

Second Term 1990.8 ~ 1991.8

President: Xingyu Chen Vice President: Shizhong Chen HD Office: Xiaochuan Zhang, Jijie Liu

Council Members: Jinxiang Liu, - Univ. of Minnesota; Yanpei Deng, - University of Kansas Tiefeng Hu, - Yale University; Congde Feng, - Boston University Yan Yan, - Princeton University; Kewen Jin, - Columbia University Jienan Chen, - Univ. of Florida; Hongkai Lu, - University of Georgia Xiaozhu Liu, - University of Arizona; Chengsheng Lin, - Clavemont Grad Sch. Jian Yang, - Univ. of Texas at Austin; Bangzheng Chen, - Tulon University Wen Luo, - U. of Washington at Seattle; Yuenan Peng, - Utah State University Kaisong Fu, - North Carolina; Anzhi Lai, - Virginia Tech (coordinator)

SVC Coordinator: Guyang Huang, Members: Guyang Huang, - University of Masschusetts at Amherst; Ning Luo, - University of Buffalo; Ping Li, - George Washington University at DC; Lishi Luo, - Los Alamos National Laboratory; Wei Zhang, - University of Utah.

Newsletter Editor: Ying Chen

Working Committees: Congressional Lobby: Haiqing Zhao

Third Term 1991.8 ~ 1992.8

President: Haiqing Zhao

Vice President: Xiao Geng

HD Office: Haipei Xue, Hong Gao, Guang Yang

Council Member: Zhu Zhengrong, Yang Guang, Wang Jian, Sun, Shaojian, He Baoping, Chen Ziqiang, Lu Ping, Li Gang, Dong Qiqi, Gao Qinglin, Luan Shusheng, He Ming, Ge Xun, Ding Jian, Wu Tao, Wu Yue

Working Committees: Student Affairs: Xinquan Ji Human Rights: Qiang Xiao Research Committee: Tao Wu Finance: Luyuan Li China Affairs: Xingyu Chen Government Affairs: Yuangen Huang Professional Services: Shijing Wang Newsletter Editor: Anzhi Lai

Fourth Term 1992.8 ~ 1993.8

President: Xiao Geng Vice President: Baoping He

HD Office: Qingsong Zhang, Heping Shi, Zuihong Jiang

Council Members: Dong, Liqun Northwest; Fan, Hongran Southeast; Huang, Songyun Pacific; Hwang, Kai Mid-Atlantic; Li, Gang Southeast; Li, Jinghong Mid-west; Li, Wenyan Southwest; Liu, Yuhe Mid-Atlantic; Qi, Yenong Northwest; Qian, Jianjun Southwest; Xu, Bing East; Xu, Yi Northeast; Li, Chenjian Mid-west; Tang, Jianxin Northeast, Shen, Tong Pacific; Mu, Liyue East

Supervisory Board: Liu, Zhengdong; Luo, Lishi; Lu, Chengdong; Zhao, Yue; Pang, Yang

Working Committees: Communication: Jian Ding Student Services: Hong Gao Research: Changsheng Lin Human Rights: Qiang Xiao Humanitarian Assistance: [[Yalai Zhang[[ Newsletter Editor: Jianan Wang

Fifth Term 1993.8 ~ 1994.8

President: Changsheng Lin Vice President: Heping Shi HD Office: Xiaozhu Liu, Songyun Huang Human Rights Committee: Xiao Qiang Government Affairs Committee: Liu Xiaozhu Grassroots Organizations Committee: Huang Songyun Post Graduation Liaison Committee: Deng Yuanpei Fund Raising Committee: Shi Heping Theoretic Research Committee: Wu Tao IFCSS Newsletter Editor in Chief: Zhang Qingsong Chinese Community Information Center: Ding Jian

Sixth Term 1994.8 ~ 1995.8

President: Ning Luo & Chengyan Liu Vice President: Chengyan Liu HQ Office: Jie Yang

Council Members: East Region: Lu Wenhe, Wethersfield, CT 06109 Xin Ku, New Haven, CT 06511 Northeast Region: Liu Chen, Albany, NY 12210 Lu Shuping, New York, NY 10003 Mid-atlantic Region: Shao Qing, Blacksburg, VA 24060 Zhang Tongtong, Charlottesville, VA 22903 Southeast Region: Qi Jushen, Tallahasse, FL 32308 Yu Senqi, Gainesville, FL 32611 Mid-west Region: Tao Ye, ST. Paul, MN 55117 Zhong Ling, Detroit, MI 48202 Southwest Region: Ge Xun, C.S. Tx 77841 Sun Ying, Lafayette, LA 70504 Northwest Region: Tang Guangzhong, Rinerton, UT 84065 Tang Yingxing, Corvallis, OR 97330-4424 Pacific Region: Li Jinghong, Castaic, CA 91384 Liu Xiang, Hyattsville, MD 20782

Seventh Term 1995.7 ~ 1997.7

President: Zhen Xin Vice President: Ping Lu HQ Office: Fengshuo Zhou. Dayi Liu Council Coordinator: Wenhe Lu (1995.7 ~ 1996.7) Ku Xin (1996.7 ~ 1997.7) Supervisory Board: Lishi Luo, Shen Li, Yi Xu, Gang Chen, Junguo Liu

Eighth Term 1997 ~ 1999

Council Members: Bongzhen Chen (Little Rock) Donghai Feng, (Albany, NY) Ciping Huang, (Toledo) Jun Guo, (Champaign, IL) Hongkuan Li, (N.Y.) Jinghong Li, (L.A.) Xiang Liu, (WDC) Qiang Pan, (Boston) Wei Peng, (Blacksburg, VA) Wenhe Lu, (Lynchburg, VA) Xutong Wang, (WDC)

Supervisory Board: Pokong Chen, (N.Y.) Lishi Luo, (VA Beach) Yun Xia, (Chicago) Yi Xu, (Chicago) Jian Zhou, (Boston)

Source

  1. Members List, Global Coalition To Bring Jiang To Justice, accessed July 30, 2008.